shopping cart image
Количката е празна
Общо: 0.00 лв.

Banner
Member of The Internet Defense League
Member of The Internet Defense League

ВЛЕЗ В КУРСА

Как се води обучението? Как да се включите?   >>   Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни


на ТИК-БГ ЕООД, ЕИК 201181662,
с адрес: обл. Софийска, общ. Елин Пелин, с. Столник,
ул. Пейо Яворов № 4, п. к. 2134


І. Общи положения

Политиката на “ТИК-БГ” ЕООД („ТИК-БГ”) за защита на личните данни е изготвена в съответствие със Закона за защита на личните данни, Конвенция № 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, Директива 95/46/EC за защита на личността срещу обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни, Наредба № 1 от 07.02.2007 г. на Комисията за защита на личните данни за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.


ІІ. Дефиниции

„Лични данни” - всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци (например: ЕГН, паспортни данни, пощенски адрес, електронна поща и други).

"Обработване на лични данни" - всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.


ІІІ. Принципи

1. ТИК-БГ събира и обработва лични данни при спазване на принципите на лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот.


2. Личните данни се обработват при спазване на всички приложими правни норми и добросъвестно.

3. ТИК-БГ обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни и законни цели, свързани с дейността му

4. Личните данни, които ТИК-БГ обработва:

• са съотносими, свързани с и ненадхвърлящи целите, за които се събират;

• не се обработват допълнително по начин, несъвместим с целите, за които са събрани;

• следва да бъдат точни и при необходимост да бъдат актуализирани;

• се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или несъответстващи на целите, за които се обработват;

• се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват.

5. ТИК-БГ спазва общия принцип за забрана на обработване на специални категории лични данни- данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или човешкия геном на лицата. Горното ограничение не се прилага само в случаите, изрично посочени в чл. 5, ал. 2 от Закона за защита на личните данни или в други приложими правни норми.


IV. Цели

ТИК-БГ обработва лични данни за следните цели:

• оценяване на кандидатури за работа, индивидуализиране на трудови и граждански правоотношения, изпълнение, изменение и прекратяване на трудови и граждански правоотношения, установяване на връзка и кореспонденция с другите страни по горните правоотношения;

• Осъществяване на търговската дейност на дружеството и предоставяне на услуги чрез електронната страница http:// www.speak-online.info.

• изпълнение на нормативни задължения на ТИК-БГ в качеството му на работодател, възложител на услуги и търговец, в това число, но не само- задължения по Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за счетоводството, данъчните закони, Закона за държавния архив и др., водене на счетоводна отчетност;

• отговори на запитвания и задължения за предоставяне на информация на административни и съдебни органи, когато това се изисква по силата на приложимото законодателство;

• други законосъобразни цели, свързани с дейността на ТИК-БГ;V. Предоставяне на лични данни на трети лица

ТИК-БГ няма да продава, отдава или търгува с лични данни или по какъвто и да е начин да разкрива или предоставя на трети лица горните данни, освен с изричното съгласие на лицата, за които се отнасят, както и в предвидените от приложимото законодателство случаи.


VI. Сигурност

Данните се съхраняват в офиса на ТИК-БГ, на технически средства и на хартиени носители.

Само служители на ТИК-БГ и лица, на които ТИК-БГ е възложило извършването на услуги, имат достъп до лични данни.


ТИК-БГ предприема разумни организационни и технически предпазни мерки за защита на личните данни, за предотвратяване на случайно или незаконно разрушаване, случайна загуба или промяна, незаконно копиране, разкриване или достъп, нерегламентирано изменение или разпространение на лични данни, както и за предотвратяване на всички други незаконни форми на обработване на лични данни.

Горните мерки са в съответствие с Наредба № 1 от 07.02.2007 г. на Комисията за защита на личните данни за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, както и в съответствие с останалите приложими правни норми.

Въпреки предприеманите добросъвестно и в изпълнение на закона мерки за сигурност, ТИК-БГ не може да гарантира, че в резултат на недобросъвестни техни действия неоторизирани лица няма да получат достъп до обработваните лични данни.


VII. Права на лицата, чиито данни се обработват

Физическите лица, чиито данни се обработват от ТИК-БГ, имат следните права:

1. Право на достъп до отнасящи се за лицето лични данни

При упражняване на правото си на достъп, физическото лице има право по всяко време да поиска от ТИК-БГ:

• потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

• съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на лицето, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

• информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до лицето;

2. Всяко лице може да упражни безплатно своето право да получи горната информация веднъж на 12 месеца.

3. Всяко лице, чиито данни се обработват от ТИК-БГ, има право по всяко време да поиска от ТИК-БГ да:

• заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

• уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

4. В допълнение към горното, физическото лице, за което се отнасят обработваните от ТИК-БГ данни, има право да:

• възрази пред ТИК-БГ срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това;


5. При нарушаване на което и да е право на лицето във връзка със защитата на личните му данни, обработвани от ТИК-БГ, същото има право да сезира Комисията за защита на личните данни.


VIII. Промени в Политиката на ТИК-БГ за защита на личните данни
Политиката на ТИК-БГ за защита на личните данни може да бъде променяна периодично, като ТИК-БГ няма да ограничава правата на физическите лица, чиито данни вече се обработват, без тяхното изрично съгласие.

ІХ. Информация за контакт
За допълнителни въпроси или информация във връзка с Политиката на ТИК-БГ за защита на личните данни, можете да се свържете се с нас на следния адрес:
ТИК-БГ ЕООД
с адрес: обл. Софийска, общ. Елин Пелин, с. Столник, ул. Пейо Яворов № 4, п. к. 2134, email: inchovska@gmail.com


login